ΠΤΕΡΥΓΙΟΦΟΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Τρεις σειρές αντλιών μονής παροχής από 10lit –  328lit/min/1000rpm – τύπου Vickers/Denison,
τέσσερις σειρές διπλών αντλιών από 20lit -385lit/min/1000rpm τύπου Vickers/Denison

Μονής παροχής τύπου Vickers από 11cm³ έως 125 cm³/rev,
μονής παροχής τύπου Vickers χαμηλού θορύβου από 18cm³ έως 237cm³/rev